دوره آموزشی برق صنعتی

دوره ای به ارزش ۵۰۰۰۰ تومان اما رایگان!

با این دوره رایگان، حداقل از ۵۰ درصد دیگر متخصصین برق متمایز خواهید شد!

در این فیلم ۱ دقیقه ای گفته شده که محتوای این دوره چی هست!!

محتوای ارائه شده بر حسب جلسات به صورت شکل زیر است

توجه!!

  • >