دوره آموزشی نقشه خوانی برق صنعتی

محتوای این دوره آموزشی عبارت است از:

  • چرا نقشه خوانی برق و تابلوهای برق
  • سطوح مختلف نقشه خوانی برق و نحوه تسلط بر آن
  • انواع نقشه های مهم در برق صنعتی ، تابلوهای برق و اتوماسیون صنعتی

تهیه کننده این دوره:مهندس ادیبی مدیر وب سایت استاد برق

  • >