مدار داخلی سافت استارترو کاربردهای آن

از جمله روشهای راه اندازی مرسوم برای موتورهای سه فاز،استفاده از استارتر نرم یا سافت استارتر است. در این فیلم آموزشی به بررسی مدار داخلی سافت استارتر و نحوه عملکرد آن و همچنین لزوم استفاده از آن در موتورهای سه فاز پرداخته شده است.        
این محتوا برای اعضای ویژه قابل دسترس است.
  • >