استاد برق TV محلی است برای دیدن جدیدترین ویدئوهای آموزشی ما

آموزش کلید mccb قسمت دوم

در جلسه دوم از آموزش کلید mccb به بررسی امکانات یک کلید اتوماتیک و کاربردهای این امکانات در حفاظت مدارها پرداخته ایم

جلسه چهارم از دوره تکنسین برق صنعتی

در جلسه چهارم از این دوره به مبحث کنترل موتورها به کمک رله هوشمند لوگو پرداخته ایم

جلسه سوم از دوره تکنسین برق صنعتی

در این جلسه آموزشی به مبحث حفاظت در موتورهای سه فاز و اهمیت آن و همچنین روشها و مدارهای حفاظت پرداخته می شود

دوره تکنسین برق صنعتی جلسه دوم:

مطالب این فیلم آموزشی عبارتند از:

روشهای مختلف راه اندازی موتورهای سه فاز

چرایی هر روش
کاربرد هر یک از راه اندازی ها

نکته: این صفحه مدام با فیلمهای جدید به روز می شود